Huureenbox

Privacy Statement

Klanten
Huureenbox bv
Versie: 2.3
Datum: 02.11.2018
Te publiceren op: 02.11.2018

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven
elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent
dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Over ons

Loogman Tanken en Wassen bv gevestigd aan de Aalsmeerderweg 497 (1432 ED) te Aalsmeer
en Huureenbox bv gevestigd aan de Aalsmeerderweg 497 (1432 ED) te Aalsmeer zijn
gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou
ontvangen.

Huureenbox bv valt onder de verantwoordelijkheid van Loogman Tanken en Wassen bv (hier
zijn onze gezamenlijke stafafdelingen gevestigd die jouw gegevens verwerken).

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We
ontvangen persoonsgegevens van je, omdat je één of meerdere producten bij ons afneemt,
of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het
voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet als
klant kunnen helpen als we deze gegevens niet van je verwerken.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit een
verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd. Hieronder vind je meer
informatie over de verschillende doelen.

* Uitvoeren van onze overeenkomst met betrekking tot de huur van opslagruimte(s). Dit
doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens,
geboortedatum en geslacht (gebruiken wij voor de uitvoering van een kredietcheck bij
EDR/DAS), (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres (gebruiken wij om jou relevante en
actuele informatie en gerichte acties te kunnen sturen), IBAN rekeningnummer
(automatische incasso facturatie), BTW nummer en KvK nummer(fiscale wetgeving).

* Voor marketingactiviteiten om jou te kunnen benaderen via email. De juridische basis is
het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Voor dit doel gebruiken wij
alleen jouw e-mail adres.

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt
namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De
functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Het gaat om de volgende gegevens:
• Locatiegegevens
• IP-adres of app IDs
• Internetbrowser en apparaattype
• Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige
gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie
statement voor meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke je
geeft door akkoord te gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website
(artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om
jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door ons een email te sturen
met je gegevens en welke gegevens je niet meer door ons wil laten verwerken. Als we voor
de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben,
dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld
overheidsinstanties of externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw
persoonsgegevens.

We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw
gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de
desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig
gebruiken of doorgeven.

Indien je als particulier gebruik wenst te maken van Huureenbox, dan delen we een aantal
van jouw gegevens met Economic Data Resources B.V. (EDR), namelijk naam,
adresgegevens, geboortedatum, geslacht en eventueel KvK nummer. EDR zal op basis van
deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid of de kredietwaardigheid van
de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding
van de onderneming. EDR gebruikt jouw gegevens voor onderzoek naar jouw
kredietwaardigheid en contactgegevens.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over
het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie:
https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Als zakelijke klant delen we jouw gegevens voor een kredietwaardigheidscheck met
EDR/DAS.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking
tegen te gaan.

Beveiliging
We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de
(persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de
verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Camerabeveiliging
Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen zijn onze wasstraten,
tankstation, kantoor en (golf-)terrein beveiligd met camera's. Deze camera's zijn duidelijk
zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze wasstraten, Golfcentrum, Febo,
selfstorage vestigingen, kantoor of tankwinkel word je op de aanwezigheid van
cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze
beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden
langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).
Daarna verwijderen wij deze beelden.

Geheimhouding
Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring
getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen
alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende
applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn
deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen
binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we
uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als
we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan
zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door
speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens
gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies
is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en
waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement.
Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:
• Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
• Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
• Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw
gegevens te verwijderen);
• Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om
het verwerken van jouw gegevens te beperken);
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens
doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
• Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik
van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen (zie
contact). We reageren binnen 14 dagen op jouw verzoek.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je
privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van jouw
rechten als betrokkenen, dan kan je schriftelijk contact opnemen met:

Loogman Tanken en Wassen bv
Postbus 355
1430 AJ AALSMEER
E-mail: privacy@loogman.nl

Vragen?

Bel ons op 085 05 13 201