Huureenbox

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUREENBOX B.V.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
1.1. Aanhanger: een aanhangwagen of ander voertuig waarmee goederen kunnen
worden vervoerd inclusief alle toebehoren. Onder toebehoren vallen onder
andere maar niet uitsluitend banden, verlichting, netten, zeilen, kabels,
spanbanden, elastiek, touwen, sloten, breekkabel, huif, koppeling, remmen,
disselslot en neuswiel.
1.2. Actie: een actie van HuurEenBox.
1.3. Actievoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor een Actie.
1.4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HuurEenBox,
bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 4.
1.5. Bedrijf: HuurEenBox.
1.6. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf en/of niet handelt namens een Onderneming.
1.7. Deelnemer: de Klant die deelneemt aan een Actie.
1.8. Dienst: een dienst, service en/of betaaldienst die door HuurEenBox wordt
aangeboden en/of al dan niet in opdracht van de Klant wordt verricht en/of
geleverd alsmede het (ver)huren van een opslagbox of ter beschikking stellen
van een ruimte.
1.9. Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk regelement dat HuurEenBox
hanteert.
1.10. Huurder: de Klant die met de Verhuurder een Huurovereenkomst sluit tot huur
van een Aanhanger en/of ander goed, zoals een (opslag)box.
1.11. HuurEenBox: HuurEenBox B.V. gevestigd te (1432 ED) Aalsmeer aan de
Aalsmeerderweg 497 tevens handelend onder de naam Budget opslagbox.nl en
diens rechtsopvolger(s).
1.12. Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die tot stand komt tussen de Huurder
en de Verhuurder.
1.13. Huurperiode: de huurtermijn van de Huurovereenkomst.
1.14. Klant: de Consument of Onderneming die met HuurEenBox een Overeenkomst
sluit, voornemens is een Overeenkomst te sluiten, een Overeenkomst heeft
gesloten en/of een offerte, aanbieding of andere uitnodiging van HuurEenBox
ontvangt of opdracht zal geven, geeft of heeft gegeven voor (het verrichten van)
een van de door HuurEenBox aangeboden Diensten of Producten of gebruik
maakt van een door HuurEenBox ter beschikking gesteld goed, zoals een
aanhangwagen.
1.15. Onderneming: een natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van diens
beroep of bedrijf en/of handelt namens een rechtspersoon en iedere
rechtspersoon.
1.16. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen HuurEenBox en de Klant tot stand
komt betreffende een Prestatie, zoals een Huurovereenkomst, andere
overeenkomsten alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle
(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van een
overeenkomst.
1.17. Partijen: de partijen bij een Overeenkomst en ieder van de partijen afzonderlijk.
1.18. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon zoals nader uitgewerkt en gedefinieerd in artikel 4 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.19. Prestatie: de prestatie die HuurEenBox al dan niet tegen betaling door de Klant
verricht ten behoeve van de Klant, zoals het verrichten van een Dienst en/of
(af)leveren van een Product.
1.20. Product: een zaak die door HuurEenBox wordt aangeboden, verkocht en/of
(af)geleverd.
1.21. Verhuurder: HuurEenBox of een van haar Vestigingen die een Voertuig,
Aanhanger en/of ander zaak, zoals een (opslag)box of postbus, verhuurt aan een
Klant.
1.22. Vestiging(en): een vestiging van HuurEenBox.
1.23. Voertuig: een auto, bus, scooter of ander gemotoriseerd voertuig, alsmede een
Aanhanger.
1.24. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald
onderwerp dat is geregeld in deze Algemene Voorwaarden, zoals neergelegd in
hoofdstukken 2 tot en met 4.

2. Divers
2.1. De Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien bij een van de Vestigingen.
De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt. Daarnaast
zijn de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden na te lezen op
https://www.huureenbox.nl/algemene-voorwaarden.
2.2. De bepalingen in hoofdstukken 2 tot en met 4 van de Algemene Voorwaarden
bevatten specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de in die hoofstukken
omschreven en geregelde situatie. Hetgeen in de specifieke hoofdstukken is
bepaald geldt als aanvulling op hoofdstuk 1 “Algemene bepalingen” van de
Algemene Voorwaarden. Bepalingen uit een specifiek hoofdstuk (de
Voorwaarden) zijn niet van toepassing op een in de andere hoofdstukken
(Voorwaarden) geregelde situatie, tenzij anders is vermeld. Bij strijdigheid tussen
een bepaling van hoofdstuk 1 “Algemene bepalingen” van de Algemene
Voorwaarden en een bepaling van een specifiek hoofdstuk van de Algemene
Voorwaarden gaat de bepaling uit het specifieke hoofdstuk (Voorwaarden) voor.
2.3. Bij strijdigheid tussen een bepaling van een Overeenkomst en een bepaling van
de Algemene Voorwaarden gaan de bepalingen van de Overeenkomst voor.
2.4. HuurEenBox is gerechtigd om haar Algemene Voorwaarden en/of Voorwaarden,
eenzijdig te wijzigen. HuurEenBox zal de Klant informeren over de
nieuwe/gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2.5. Indien een Klant wenst af te wijken van de Algemene Voorwaarden, waaronder
mede valt te verstaan een aanvulling op de Algemene Voorwaarden, of de
Overeenkomst gelden deze afwijkingen slechts indien deze door HuurEenBox
schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
2.6. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, dan zal
slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar
zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven.
HuurEenBox en de Klant zullen in overleg treden om de ongeldige bepaling te
vervangen door een geldige nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de ongeldige bepaling in acht zal worden genomen.
2.7. Indien verscheidene natuurlijke personen en/of rechtspersonen, ongeacht of het
een Consument of Onderneming betreft, zich als een Klant hebben verbonden, is
ieder van hen afzonderlijk hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk
jegens HuurEenBox voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen
en verplichtingen.

3. Toepasselijkheid
3.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachtbevestigingen, iedere Overeenkomst, (rechts)handelingen, leveringen,
werkzaamheden, diensten, promoties en acties verricht door, met, namens en/of
van HuurEenBox.
3.2. Indien de Klant eenmaal de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard geldt deze
aanvaarding ook voor andere, daarmee samenhangende en/of daaropvolgende
aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, opdrachten, Prestaties,
(rechts)handelingen, leveringen, werkzaamheden, diensten, promoties en Acties
verricht door, met, namens en/of van HuurEenBox.
3.3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, in welke vorm of naam dan ook,
van een Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4. HuurEenBox is te allen tijde bevoegd om in overleg met de Klant de omvang, de
soort, en/of de aard van de te leveren Prestatie te wijzigen.

4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen en offertes van HuurEenBox zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn van aanvaarding bevatten. In geval een vrijblijvende offerte wordt
aanvaard, heeft HuurEenBox het recht het aanbod/de vrijblijvende offerte binnen
vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. Offertes zonder
vermelding van een expliciete termijn van aanvaarding op de offerte zijn geldig
gedurende 30 dagen na de datum van offerte, doch zijn geheel vrijblijvend
gedaan. HuurEenBox kan zonder opgaaf van redenen een aanvraag, opdracht
en/of order weigeren of daar voorwaarden aan verbinden.
4.2. Mondelinge opdrachten en een mondelinge Overeenkomst komt tot stand
wanneer deze binnen 8 dagen door een daartoe bevoegde van HuurEenBox
schriftelijk is bevestigd.
4.3. Een Overeenkomst en andere mondelinge en schriftelijke opdrachten worden
uitgevoerd conform de gemaakte notities van HuurEenBox en haar daaraan
gegeven interpretatie.
4.4. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijzen, prijslijsten, brochures en
andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Deze zijn voor
HuurEenBox slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
4.5. HuurEenBox is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de
Overeenkomst.
4.6. Een Prestatie van HuurEenBox is altijd een inspanningsverplichting en geldt nooit
als een resultaatsverbintenis.

5. Prijzen en betaling
5.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de prijs (waaronder mede is te
verstaan een tarief) zoals in de Overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk
is overeengekomen.
5.2. Alle prijzen zijn in euro’s en de Klant dient in euro’s te betalen. Alle prijzen zijn
exclusief btw, transport- reis- of verzendkosten, overige kosten zoals
administratiekosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld of overeengekomen.
5.3. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder
voorbehoud van prijswijziging. HuurEenBox is te allen tijde gerechtigd tot een
prijsverhoging, indien daar aanleiding toe bestaat.
5.4. Indien de Klant een Consument is geldt, in afwijking van hetgeen in artikel 5.3
van de Algemene Voorwaarden is bepaald, dat indien de prijsverhoging binnen
drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt doorgevoerd de
Consument in dat geval het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden binnen
een redelijke termijn.
5.5. De Klant betaalt in contanten, girale overboeking en/of automatische incasso.
5.6. Indien de Klant betaalt door middel van een automatische incasso geeft de Klant
aan HuurEenBox een doorlopende (automatische) incassomachtiging af, zodat
HuurEenBox de verschuldigde bedragen automatisch kan incasseren. Hetgeen
de Klant verschuldigd is, zal twee keer per maand, rond de 2e en 17e van iedere
maand, worden geïncasseerd. De datum kan wijzigen en staat volledig ter
discretie van HuurEenBox.
5.7. Ter verificatie van de opgegeven bankrekening is HuurEenBox gerechtigd
éénmalig een bedrag van EUR 0,01 van de opgegeven bankrekening af te
schrijven.
5.8. De Klant is verplicht voldoende saldo te hebben op de door de Klant opgegeven
bankrekening en geen incassoblokkades te hebben op zijn bankrekening.
5.9. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd, niet mogelijk blijkt of de
verschuldigde bedragen om een andere reden niet kunnen worden geïncasseerd,
dient de Klant alle bedragen uiterlijk de 10e van iedere maand te betalen door
bijschrijving op de bankrekening van HuurEenBox.
5.10. Indien de bedragen niet kunnen worden geïncasseerd of ongegronde verzoeken
tot storneringen worden gedaan door de Klant is HuurEenBox gerechtigd om haar
verplichtingen onmiddellijk op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen
onverminderd andere (wettelijke) rechten die HuurEenBox toekomen in dat geval.
Daarnaast is HuurEenBox gerechtigd een derde in te schakelen voor de incasso
van de openstaande bedragen.
5.11. Indien de automatische incasso wordt stopgezet is HuurEenBox gerechtigd om
alle openstaande vorderingen op de Klant door middel van een laatste
automatische incasso te incasseren, waarna de automatische incasso stopt.
5.12. Tenzij in de Overeenkomst een andere termijn voor betaling is overeengekomen
of op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld, dient Klant binnen 7
dagen na ontvangst van de factuur het daarop vermelde totaalbedrag te betalen.
5.13. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bijvoorbeeld bij deelleveringen,
dient betaling van de termijnen en/of deelleveringen eveneens te geschieden
binnen de in artikel 5.12 genoemde termijn.
5.14. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien de Klant niet binnen de
overeengekomen termijn(en) heeft betaald is de Klant van rechtswege, zonder
dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim.
5.15. Vanaf de datum dat de Klant in verzuim is, is de Klant de wettelijke rente conform
artikel 6:119 BW verschuldigd, waaronder ook over de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, tot de dag van algehele voldoening, onverminderd het recht van
HuurEenBox om volledige schadevergoeding van werkelijk geleden schade te
vorderen.
5.16. Wanneer de Klant in verzuim is, is de Klant buitengerechtelijke (incasso)kosten
verschuldigd, onverlet het recht op volledige (schade)vergoeding. Indien
HuurEenBox in een procedure met de Klant door de rechter volledig of in
overwegende mate in het gelijk is gesteld, is de Klant alle door HuurEenBox in
verband met de procedure gemaakte kosten verschuldigd, waaronder ook de
volledige (werkelijke) kosten voor juridische bijstand van HuurEenBox, ook voor
zover deze het door de rechter toegewezen bedrag overtreffen. Hetgeen in dit lid
is bepaald geldt ook in geval hoger beroep of cassatie is ingesteld.
5.17. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
(chronologische) hoofdsom(men).
5.18. De Klant dient de verschuldigde bedragen te betalen en mag deze niet
verrekenen met enige vordering die de Klant heeft en/of meent te hebben op
HuurEenBox uit welke hoofde dan ook.
5.19. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de Klant tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen
van HuurEenBox op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Onderzoek, klachten en reclames
6.1. De Klant is gehouden een Prestatie – waaronder maar niet uitsluitend het huur
van een Aanhanger of huur van een opslagbox, of een gekocht Product –
terstond na (af)levering en/of verrichting te (doen) onderzoeken op eventuele
gebreken, afwijkingen en schade. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de
kwaliteit en kwantiteit van de Prestatie overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen, zoals de omvang van de opslagbox of Aanhanger.
6.2. Een gebrek en/of afwijking van de Prestatie, dient terstond schriftelijk te worden
aangetekend op de factuur of (pak)bon en uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk
aan HuurEenBox te worden gemeld met daarbij een zo gedetailleerde mogelijke
omschrijving van het gebrek, de afwijking en/of schade tezamen met foto’s
daarvan. Bij gebreke van tijdige aantekening en/of melding wordt de Prestatie
geacht deugdelijk te zijn.
6.3. De Prestatie geldt in elk geval als deugdelijk wanneer de Klant de Prestatie heeft
ontvangen, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen.
6.4. Voor bezwaren tegen facturen van HuurEenBox geldt een klachttermijn van 14
dagen na dagtekening van de factuur. Nadien wordt geacht dat de Klant met de
factuur heeft ingestemd.
6.5. Naast herstel is HuurEenBox, bij terecht bevonden reclames, gerechtigd de
Prestatie te laten vervangen of de (factuur)waarde daarvan te vergoeden. De
keuze staat volledig ter discretie van HuurEenBox.
6.6. Indien de Klant niet binnen de daarvoor geldende redelijke termijn heeft geklaagd
over een gebrek, afwijking, schade, factuur of enig andere tekortkoming van
HuurEenBox, vervallen alle rechten van de Klant om nakoming, ontbinding of
enig ander recht geldend te maken.

7. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud
7.1. Indien HuurEenBox daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld door het niet betalen
van een openstaande factuur, staking van betaling, gerede twijfel omtrent de
juiste nakoming door de Klant van de uit hoofde van een Overeenkomst op de
Klant rustende (betalings)verplichtingen, is zij bevoegd van de Klant te verlangen
dat hij: i) terstond alle bestaande, opeisbare, niet-opeisbare en/of toekomstige
verplichtingen nakomt, ii) zekerheid stelt of doet stellen ten behoeve van
HuurEenBox voor alle ontstane, opeisbare of nog te ontstane en/of opeisbare
verplichtingen zoals het storten van een (waar)borgsom, retentierecht of andere
zekerheden.
7.2. HuurEenBox kan een beroep doen op haar retentierecht en de eigendommen van
de Klant onder zich houden totdat de Klant alle vorderingen van HuurEenBox op
de Klant heeft voldaan. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere en/of
andere Overeenkomsten uit hoofde waarvan HuurEenBox nog vorderingen heeft
op de Klant.
7.3. HuurEenBox is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijk
lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.
7.4. HuurEenBox is gerechtigd om bij het sluiten van de Overeenkomst een
(waar)borgsom, zekerheidstelling en/of onmiddellijke (volledige) betaling te
verlangen.
7.5. Indien de Klant verplicht is een (waar)borgsom te betalen voorafgaand aan en/of
het aangaan van de Overeenkomst, is HuurEenBox gerechtigd de (waar)borgsom
te verrekenen met al hetgeen de Klant verschuldigd is, waaronder mede valt te
verstaan openstaande onbetaalde facturen, kosten en (eventuele)
schadevergoeding. HuurEenBox is ook gerechtigd tot verrekening van de
(waar)borgsom in geval van surseance van betaling en faillissement van de Klant
met enige (openstaande) vordering van HuurEenBox op de Klant. Over de
(waar)borgsom wordt jaarlijks geen rente vergoed. De (waar)borgsom of het
restant daarvan wordt terugbetaald indien alle facturen zijn betaald.
7.6. Indien de Klant op verzoek van HuurEenBox geen zekerheid stelt is HuurEenBox
bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst en/of enige verplichting aan de zijde
van HuurEenBox per direct op te schorten, onverlet de andere rechten die
HuurEenBox heeft in dat geval.
7.7. Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn na de opschorting voldoet aan de
op hem rustende verplichting tot zekerheidsstelling, is HuurEenBox gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van HuurEenBox op
vergoeding van de volledige door HuurEenBox geleden directe en indirecte
schade.
7.8. HuurEenBox blijft eigenaar van alle (af)geleverde Producten aan de Klant, totdat
de Klant de prijs volledig heeft betaald.
7.9. Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op de Klant is
overgegaan mag de Klant deze Producten niet verpanden of daarop aan een
derde enig ander recht verlenen.
7.10. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HuurEenBox te
bewaren. De Klant is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden
eigendom tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal te
verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan HuurEenBox op eerste
verzoek te verstrekken. Alle aanspraken van de Klant op de verzekeraars van de
Producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra HuurEenBox te
kennen geeft dit te wensen, door de Klant aan HuurEenBox worden verpand op
de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van vorderingen
van HuurEenBox op de Klant.
7.11. Indien de Klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
HuurEenBox tekortschiet of HuurEenBox goede grond heeft te vrezen dat hij in
die verplichtingen zal tekortschieten, is HuurEenBox gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming
zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger
kan zijn dan de oorspronkelijke factuur- of koopprijs, verminderd met de op de
terugneming gevallen kosten.

8. Looptijd van de Overeenkomst
8.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de
aard van de Overeenkomst anders voortvloeit en/of Partijen schriftelijk een
andere duur zijn overeengekomen.
8.2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van
de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij de Klant of
HuurEenBox de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand voor de het einde van de desbetreffende periode.

9. Opschorting, opzegging en ontbinding
9.1. Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van het recht om de
nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis en/of
verplichting op te schorten.
9.2. Onverminderd alle andere wettelijke en contractuele rechten tot ontbinding of
beëindiging van de Overeenkomst is HuurEenBox bevoegd met onmiddellijke
ingang, zonder dat een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst nodig
is, in afwijking van hetgeen in artikel 8 is bepaald en zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden is, de Overeenkomst, alsmede daarmee
samenhangende Overeenkomsten, te ontbinden en/of beëindigen en/of om haar
verplichtingen op te schorten, indien:
(a) de Klant enige verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden niet, niet tijdig en/of niet naar behoren nakomt;
(b) HuurEenBox gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Klant
onrechtmatig gebruik of misbruik maakt van een Dienst en/of Product;
(c) de Klant in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of op
de Klant de wet schuldsanering van toepassing is verklaard;
(d) geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de Klant is gelegd;
(e) de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
(f) er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door de Klant van
een gift, een toezegging of een belofte aan één van de personeelsleden
van HuurEenBox en/of aan enige andere ten behoeve van HuurEenBox
werkzame (rechts)personen teneinde hem of haar te bewegen te
bevorderen dat een Overeenkomst tot stand komt;
(g) in geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, fusie
of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke)
wijziging in de zeggenschap en/of controle van of over de Klant plaatsvindt;
(h) HuurEenBox vermoedt dat de Klant zich bezig houdt met onwettige
activiteiten of de Klant de reputatie van HuurEenBox kan schaden.
9.3. Een ontbinding c.q. beëindiging of opschorting van eventuele
(betalings)verplichtingen zoals onder a t/m h van artikel 9.2, laat onverlet alle
eventuele rechten die aan HuurEenBox uit hoofde van het voorstaande toekomen
inclusief het recht van HuurEenBox op volledige schadevergoeding.
9.4. Alle vorderingen die HuurEenBox in de in artikel 9.2 genoemde gevallen op de
Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
9.5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de
Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst
bestaan. Tot deze verplichtingen behoren: vrijwaring voor schending van
intellectuele (eigendoms)rechten, geheimhouding, verwerking
Persoonsgegevens, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.
9.6. De Klant is verplicht HuurEenBox te vrijwaren voor vorderingen van derden ten
gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst.

10. Garantie
10.1. Een Prestatie – en in het bijzonder een Dienst – betreft een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

11. Aansprakelijkheid
11.1. HuurEenBox is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt
indien en voor zover die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
van HuurEenBox.
11.2. Onder directe schade als bedoeld in artikel 11.1 wordt uitsluitend bedoeld:
(a) de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt en/of heeft doen maken om
de Prestatie door HuurEenBox aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de
Overeenkomst ontbindt;
(b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe
schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.3. HuurEenBox is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies,
gevolgschade en/of immateriële schade en schade van of aan enige derde.
11.4. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één
schadegeval of gebeurtenis.
11.5. HuurEenBox is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen welke (mede)
veroorzaakt zijn door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de Klant
of enige tekortkoming van de Klant.
11.6. De aansprakelijkheid van HuurEenBox is beperkt tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar van HuurEenBox daadwerkelijk uitkeert, althans maximaal de
factuurwaarde van de Prestatie, althans dat gedeelte van de factuur waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7. De Klant is aansprakelijk voor alle door HuurEenBox geleden schade ten gevolge
van enige tekortkoming of andere (rechts)handeling van de Klant waardoor
HuurEenBox schade lijdt.

12. Overmacht
12.1. HuurEenBox is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Klant indien sprake is van overmacht. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van HuurEenBox in de nakoming
van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan haar kan worden
toegerekend, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de
Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, indien zij niet in staat is een
Prestatie te verrichten of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van HuurEenBox kan worden verlangd. Hieronder wordt ook
verstaan een tekortkoming die noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het
maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor rekening en/of risico van
HuurEenBox komt en/of behoort te komen.
12.2. Tot de in artikel 12.1 genoemde overmachtssituaties worden ook maar niet
uitsluitend gerekend storingen in de internet- en telecommunicatie-infrastructuur,
nationale onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog(sgevaar), terrorisme, pandemie,
verkeersafsluitingen, stakingen en andere werkonderbrekingen, lock-out,
(gedistribueerde) denial-of-service-aanvallen, bedrijfsstoringen,
computervirussen, storingen in it-systemen, stagnatie in levering, brand,
natuurrampen, overstromingen, wanprestatie, onzorgvuldigheden en/of
overmacht van (toe)leveranciers of andere derden, vervoersproblemen,
overheidsmaatregelen en slechte weersomstandigheden. Alsmede alle, al dan
niet onafhankelijke, situaties waarop HuurEenBox geen invloed kan uitoefenen of
in weerwil van HuurEenBox een omstandigheid zich voordoet.
12.3. Bij overmacht houdt de plicht van HuurEenBox om te presteren op te bestaan.
12.4. HuurEenBox is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd aan de Klant of enige derde, ook niet als HuurEenBox als gevolg
van de overmacht enig voordeel geniet.

13. Privacy
13.1. HuurEenBox kan mogelijk Persoonsgegevens verwerken. Indien
Persoonsgegevens worden verwerkt, verwerkt zij deze op de wijze zoals
beschreven in het toepasselijke privacy statement. Het privacy statement is te
vinden op https://www.loogman.nl/privacy-statement en https://www.loogman-
wasapp.nl/privacypolicy.
13.2. Indien en voor zover HuurEenBox Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van
de Klant in het kader van de Overeenkomst (en HuurEenBox in dat kader
kwalificeert als ‘verwerker’ zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 Algemene verordening
gegevensbescherming, “AVG”), sluiten Partijen op grond van de AVG een
verwerkersovereenkomst.
13.3. Indien HuurEenBox op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien
in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan
artikel 32 AVG (in ieder geval waar het Persoonsgegevens betreft) en de
specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen. HuurEenBox staat er nimmer voor in dat de
informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de
beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de
gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging
verbonden kosten niet onredelijk is.
13.4. Partijen handelen conform de van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en/of
(beroeps)regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van
Persoonsgegevens, in het bijzonder conform de AVG.

14. Intellectuele eigendommen
14.1. HuurEenBox behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, in welke vorm dan
ook, op alle gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, specificaties,
geschriften, teksten, lay-out, software, gegevensdragers, offertes, schetsen,
berekeningen, apps, modellen of andere informatie.
14.2. De Klant mag de intellectuele eigendommen van HuurEenBox niet direct of
indirect gebruiken, vermenigvuldigen, kopiëren, openbaren, ter inzage geven, aan
derden ter hand stellen of anderszins benutten zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HuurEenBox. Op verzoek van HuurEenBox is de Klant na
levering/oplevering verplicht deze stukken voor eigen rekening aan HuurEenBox
te retourneren of, na instemming van HuurEenBox te hebben verkregen, te
worden vernietigd.
14.3. HuurEenBox en/of haar licentiegever(s) blijven te allen tijde
eigenaar/rechthebbende tot de intellectuele eigendommen, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. De Klant krijgt uitsluitend een persoonlijk, door
HuurEenBox herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-
overdraagbaar recht om gebruik te maken van de intellectuele eigendommen,
met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.
14.4. De Klant dient zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op een
intellectueel eigendomsrecht van HuurEenBox, haar licentiegevers of de origineel
rechthebbenden, dan wel deze te belemmeren, te schaden of in gevaar te
brengen. De Klant zal HuurEenBox en/of enige derde vrijwaren indien de Klant of
een derde namens of onder verantwoordelijkheid van de Klant inbreuk maakt op
een intellectueel eigendom van HuurEenBox of enige derde.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
15.2. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der
Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
15.3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, is de bevoegde rechter van de
rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil,
tenzij de Klant, die een Consument is, binnen een termijn van 2 maanden nadat
Loogman zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van
het geschil te kiezen voor de volgens wet bevoegde rechter.
15.4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
HOOFDSTUK 2 – ACTIEVOORWAARDEN
De in dit hoofdstuk 2 “Actievoorwaarden” opgenomen bepalingen zijn, naast de in
hoofdstuk 1 “Algemene bepalingen” van deze Algemene Voorwaarden opgenomen
bepalingen, van toepassing indien de Klant deelneemt aan een Actie.

16. Deelname
16.1. Voor een Actie kunnen specifieke voorwaarden gelden, naast deze Voorwaarden
en de Algemene Voorwaarden.
16.2. Bij deelname aan een Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de
Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
16.3. Een Deelnemer kan bij een deelnemende Vestiging gebruik maken van een
Actie.
16.4. Voor deelname aan een Actie registreert de Deelnemer zich via de door
HuurEenBox voorgeschreven wijze. Daarbij kan HuurEenBox van de Deelnemer
verlangen dat de volgende gegevens worden verstrekt: zijn/haar e-mailadres,
voornaam, achternaam, leeftijd, woon- en/of vestigingsplaats en alle andere
verzochte gegevens of op de wijze zoals is vermeld van de Actie en registreert
daarvoor de benodigde gegevens.
16.5. Minderjarigen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordigers nodig voor deelname aan een Actie.
16.6. De Deelnemer is verantwoordelijkheid om diens gegevens correct, volledig en
actueel te houden voor deelname aan een Actie.
16.7. Een Deelnemer kan op elk moment zijn deelname aan een Actie beëindigen door
zich uit te schrijven. Na beëindiging vervallen alle door Deelnemer genoten
voordelen en eventuele gespaarde punten.

17. Stopzetten Actie
17.1. HuurEenBox behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen
een Actie stop te zetten.
17.2. Bij een eventuele stopzetting van een Actie zal dat, indien niet anders uit de Actie
of de specifieke voorwaarden van de Actie blijkt dat deze voor een bepaalde
periode geldt, zo spoedig mogelijk door HuurEenBox gecommuniceerd worden
aan de Deelnemer.

18. Uitsluiten van deelname aan een Actie
18.1. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, beïnvloeding van of onrechtmatige
deelname (bijvoorbeeld door een Onderneming of wederverkopers) aan een Actie
behoudt HuurEenBox zich het recht voor om een Deelnemer zowel vooraf als
achteraf uit te sluiten van deelname aan een Actie en reeds gespaarde
voordelen, kortingen, spaarpunten en/of andere Acties te verwijderen of te
ontzeggen.

19. Overig
19.1. HuurEenBox behoudt zich het recht voor om een account van de Deelnemer, die
niet aan de Actievoorwaarden voldoet of die HuurEenBox frauduleus voorkomen,
te weigeren, de deelname aan een Actie te ontzeggen/beëindigen en/of de
(toegang tot het) account te beperken, blokkeren of verwijderen.
19.2. HuurEenBox is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit
uit of verband houdt met deelname aan een Actie. HuurEenBox is ook niet
aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent een Actie en/of
schade als gevolg van beëindiging of wijziging van een Actie.
HOOFDSTUK 3 – HUUREENBOX VOORWAARDEN
De in dit hoofdstuk 3 “HuurEenBox Voorwaarden” opgenomen bepalingen zijn, naast de
in hoofdstuk 1 “Algemene bepalingen” van deze Algemene Voorwaarden opgenomen
bepalingen, van toepassing indien een (opslag)box wordt gehuurd bij HuurEenBox.

20. Algemeen
20.1. De Voorwaarden uit dit hoofdstuk “HuurEenBox Voorwaarden” en hoofdstuk 1
van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het huren van een
(opslag)box bij HuurEenBox.
20.2. HuurEenBox is gerechtigd de huurovereenkomsten en haar verplichten over te
dragen aan een ander. Zij zal de Huurder daarover informeren.

21. Staat en oplevering van het gehuurde
21.1. De Huurder verklaart het gehuurde te hebben geïnspecteerd en in goede staat
verkeert, zonder gebreken is en geschikt is voor het wettelijke en
overeengekomen doel en gebruik dat de Huurder verwacht ervan te maken. De
Huurder is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden en het
gehuurde bij het einde van de Huurovereenkomst in diezelfde staat, geheel
ontruimd en behoorlijk schoongemaakt aan de Verhuurder op te leveren.
21.2. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het gehuurde aanwezige
installaties en voorzieningen, voor zover die in de bij de Huurovereenkomst
behorende omschrijving niet zijn uitgezonderd.
21.3. De Huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. De
Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen
aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds en wettelijke en overeengekomen
doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachting.
21.4. De Huurder is verplicht bij beëindiging van de Huurovereenkomst alle zaken die
door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of van voorgaande
huurders zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen.
21.5. Alle zaken waarvan de Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door in het
gehuurde achter te laten na beëindiging van de Huurovereenkomst, kunnen door
de Verhuurder, zonder dat zij daartoe aansprakelijk is, zijnerzijds op kosten van
de Huurder worden verwijderd.
21.6. De Verhuurder heeft het recht op haar kosten de Huurder een ander huurobject
aan te wijzen en de Huurder is verplicht hieraan mee te werken.
21.7. De Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de Huurovereenkomst niet
zo kan worden uitgelegd dat de Klant een eigendomsrecht heeft op het gehuurde
of enig ander zakelijk recht verwerft van en/of over het gehuurde.
21.8. De Verhuurder zal ten aanzien van het gehuurde en/of de daarin opgeslagen
goederen niet fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

22. Gebruik en verplichtingen Huurder
22.1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte met als enig doel
de opslag van toegestane goederen. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Verhuurder niet-toegestane goederen op te slaan.
22.2. Het is de Huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Verhuurder de gedaante, het uiterlijk of de inrichting van het gehuurde te
wijzigen.
22.3. De Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt
gehandeld met enige wet, verordening, voorschriften van de overheid,
nutsbedrijven, verzekeraars, het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, de Stichting
Nederlands Instituut voor Lifttechniek en andere tot het afgeven van benodigde
certificaten bevoegde instanties. De Huurder zal het gehuurde met de nodige
zorg en in overeenstemming met het toegestane gebruik en de
Huurovereenkomst gebruiken en onderhouden.
22.4. De Huurder dient de bepalingen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement
onverkort na te leven. Het Huishoudelijk Reglement is in te zien bij iedere
Vestiging.
22.5. De Huurder mag bij het gebruik van het gehuurde en (andere faciliteiten van) het
complex waarvan het gehuurde deel uit maakt geen hinder, overlast of vervuiling
veroorzaken. De Huurder draagt ervoor zorg dat derden die ten behoeve van de
Huurder aanwezig zijn dat evenmin doen. De Huurder zal de toepasselijke
milieuvoorschriften naleven, met inbegrip maar niet beperkt tot de voorschriften
inzake recyclage, afvalverwijdering, energie- en waterverbruik en
energiebesparing. De Huurder is verantwoordelijk voor het opruimen en
verwijderen van vuil en afval in het gehuurde. Het is de Huurder niet toegestaan
om vloeistoffen, afval of spullen (of enig deel daarvan) binnen of buiten de
opslagruimte te storten of weg te gooien op straffe van een boete van minstens
EUR 50 per m3 om de (afval)verwijderings- of saneringskosten te vergoeden.
Onverminderd het recht van Verhuurder op vergoeding van de door de
Verhuurder geleden schade door de Huurder.
22.6. De Huurder is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade
aan het gehuurde, (andere faciliteiten van) het complex waarvan het gehuurde
deel uit maakt en het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of redelijkerwijs kan
ontstaan. De Huurder is gehouden passende voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming daarvan te treffen. Het is de Huurder verboden:
(a) In het gehuurde toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen (inclusief
chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten, asbest en/of
blauwleer, (kunst)mest en andere (vloei)stoffen die een gevaar kunnen zijn
voor de gezondheid), gasflessen, accu’s, vuurwerk, afval en alle mogelijke
afvalstoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have, elk voorwerp
dat rook, geuren of stank afgeeft dan wel illegale middelen en/of
voorwerpen zoals drugs of uit misdrijf verkregen zaken op te slaan of te
laten verblijven;
(b) In het gehuurde criminele activiteiten te bezigen;
(c) In het gehuurde juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, zaken
van onschatbare waarde en/of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen
met een emotionele of bijzondere waarde, cash (contanten),
waardepapieren, effecten en/of aandelen, wapens, springstoffen of munitie
op te slaan of te laten verblijven;
(d) In het gehuurde elektrische apparaten te gebruiken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verhuurder;
(e) In het gehuurde vast installaties aan te brengen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verhuurder;
(f) Vanuit het gehuurde enige handels- of commerciële activiteiten uit te
oefenen zoals verkoop of verhuur van goederen of het verlenen dan wel
aanbieden van diensten;
(g) Het gehuurde te gebruiken als werkplaats;
(h) Het adres van het gehuurde te laten registreren als zijnde verblijfs-,
handels-, maatschappelijk(e) of vestigingsadres of zetel;
(i) De vloerbelasting van 500 kg/m2 van het gehuurde te overschrijden;
(j) In het gehuurde te verblijven of te gebruiken op een wijze die in strijd is met
het doel van het gehuurde.
22.7. Indien de Huurder handelt in strijd met artikel 22.6 is de Huurder jegens de
Verhuurder aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder hierdoor mocht
lijden. Indien de Verhuurder vermoedt dat de Huurder handelt in strijd met de
Huurovereenkomst en/of enige verplichting is de Verhuurder bevoegd publieke
instanties in te lichten en deze de toegang te verschaffen voor verificatie van de
doeleinden. De Verhuurder is niet gehouden vooraf of achteraf de Huurder
hiervan in kennis te stellen.
22.8. De Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van
schade aan of in het gehuurde of (de faciliteiten van) het complex waarvan het
gehuurde deel uitmaakt. De Huurder dient de Verhuurder terstond op de hoogte
te stellen van al dan niet mogelijk opgetreden schade.
22.9. Het is de Huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verhuurder, niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te
verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.
22.10. De Huurder is gehouden vervoermiddelen alleen te stallen op de daartoe
bestemde plaatsen.
22.11. De Huurder is verplicht brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde
en het complex waarvan het gehuurde deel van uitmaakt te allen tijde vrij te
houden.
22.12. De Huurder dient het gehuurde door middel van een bij de Verhuurder te kopen
slot op deugdelijke wijze af te sluiten. Het is niet toegestaan een eigen of een
extra slot te plaatsen.
22.13. De Verhuurder is bevoegd van de Huurder te verlangen dat door de Huurder
opgeslagen goederen om voor de Verhuurder moverende redenen door en op
kosten van de Huurder worden verwijderd.
22.14. De Huurder is gehouden alle door de Verhuurder gehanteerde en te hanteren
reglementen, waaronder het huishoudelijk reglement en huisregels, en
mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen na te leven en op te volgen.
22.15. Op de Huurder rust een mededelingsplicht. Deze mededelingsplicht houdt in dat
de Huurder aan de Verhuurder alle informatie verstrekt die Verhuurder nodig
heeft en deze voortdurend over wijzigingen, waaronder doch niet uitsluitend een
bekend (woon- en/of verblijfs)adres, persoonsgegevens en contactgegevens en
wijzigingen daarvan. De mededelingsplicht houdt eveneens in dat de Huurder de
Verhuurder informeert over alle relevante informatie (waaronder mede is te
verstaan bijzonderheden) van hetgeen wordt opgeslagen.
22.16. De Huurder stemt ermee in dat de Verhuurder het gehuurde te allen tijde mag en
kan betreden, althans zich de toegang tot het gehuurde verschaft. De Huurder zal
meewerken aan het verstrekken van alle informatie alsmede toegangscodes
en/of sloten/sleutels aan de Verhuurder om het gehuurde te kunnen betreden. De
Verhuurder en door de Verhuurder ingeschakelde derden hebben te allen tijde
het recht om het gehuurde van binnen en van buiten te bezichtigen en te
inspecteren.

23. Looptijd en betaling
23.1. De huurtermijn bedraagt één (1) maand, tenzij in de Huurovereenkomst anders is
overeengekomen. De huurtermijn wordt vervolgens telkens automatisch verlengd
met dezelfde periode.
23.2. Indien een Huurder als zodanig kwalificeert als een ondernemer in de zin van de
Wet op de Omzetbelasting 1968, is omzetbelasting verschuldigd.

24. Waarborg
24.1. De Huurder dient bij het ondertekenen van de Huurovereenkomst aan de
Verhuurder een waarborgsom te betalen van één maand huur of een bedrag dat
de Verhuurder geschikt acht als waarborgsom. De Verhuurder is gerechtigd om,
indien daarvoor aanleiding is, nadien een aanvullende of hogere waarborgsom te
verlangen.
24.2. De Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de
waarborgsom, noch op enige rentevergoeding.
24.3. De Huurder is verplicht, zodra de Verhuurder de waarborgsom heeft
aangesproken, terstond een nieuwe waarborgsom te verstrekken dan wel de
waarborgsom aan te vullen tot het bedrag dat eerder als waarborgsom is
afgedragen.
24.4. De door de Huurder in het gehuurde opgeslagen roerende zaken, dienen mede
tot zekerheid voor nakoming van de verplichtingen van de Huurder uit de
Huurovereenkomst en dat de Verhuurder op die zaken een retentierecht mag
uitoefenen in geval van een tekortkoming van de Huurder.

25. Onderhoud, reparaties, verzekering en lasten
25.1. Alle door normaal gebruik ontstane onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan
het gehuurde komen voor rekening van de Verhuurder.
25.2. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die in enig
verband staat met de Huurovereenkomst. Daaronder valt mede de schade
veroorzaakt door derden die de Huurder vergezellen of zich met of namens de
Huurder op het terrein van de Verhuurder bevinden.
25.3. De Huurder zal de Verhuurder vrijwaren tegen de financiële gevolgen en
aanspraken van derden.
25.4. De Huurder is verplicht zich afdoende te verzekeren en op eerste verzoek, de
polis ter inzage geven aan de Verhuurder.
25.5. Indien door de aard van de door de Huurder op te slagen of opgeslagen zaken in
het gehuurde, aan de Verhuurder of enige derde een hogere dan normale premie
van brandverzekering voor opstal of inventaris of in rekening wordt gebracht, zal
de Huurder het meerdere boven de normale premie aan de Verhuurder of de
derde vergoeden. De Verhuurder en de derde zijn vrij in de keuze van de
verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde waarde en de
beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie. Onder “normale
premie” wordt verstaan de premie die de Verhuurder of de derde, bij een te
goeder naam en faam bekend staande, in Nederland gevestigde, verzekeraar
kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde of het complex waarvan het
gehuurde deel uitmaakt, respectievelijk de aldaar aanwezige inventaris en
goederen, tegen brand-, diefstal- en waterschaderisico direct voorafgaande aan
het afsluiten van de Huurovereenkomst, alsmede, gedurende de duur van de
Huurovereenkomst, elke aanpassing van de premie, die niet een gevolg is van
een verandering van de aard of omvang van het verzekerde risico.

26. Tekortkoming van de Huurder
26.1. De Huurder stemt ermee in dat, bij enig tekortkoming zijdens de Huurder, de
Verhuurder gerechtigd is om de roerende zaken en/of de opgeslagen goederen in
het gehuurde, na opening en betreden van het gehuurde door de Verhuurder
naar een andere opslagruimte of -locatie te verplaatsen. Tevens is de Verhuurder
gerechtigd en gemachtigd namens de Huurder om in aanwezigheid van een
notaris en/of deurwaarder, de inhoud van de opslagruimte vast te stellen en deze,
voor rekening en risico van de Huurder, hetzij zelf in bewaring te nemen, dan wel
elders te laten bewaren. Indien de Huurder niet binnen een maand na de
tekortkoming zijn roerende zaken opeist, is de Verhuurder gerechtigd om de
roerende zaken te verkopen dan wel te vernietigen, dit naar eigen inzicht van de
Verhuurder zonder dat de Verhuurder aansprakelijk is jegens de Huurder.
26.2. Indien de Huurder enige verplichting op grond van de Huurovereenkomst, de
Algemene Voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement niet naleeft heeft de
Verhuurder het recht om het gehuurde af te sluiten en de Huurder de toegang tot
het complex te ontzeggen, waar mede onder valt te verstaan de sleutel en/of
toegangscode in te trekken c.q. ongedaan te maken. De Huurder krijgt slechts
toegang tot het gehuurde en het complex nadat de Huurder aan alle
verplichtingen heeft voldaan.

27. Beëindiging
27.1. Bij beëindiging van de Huurovereenkomst op welke wijze dan ook, is de Huurder
verplicht de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden vóór of uiterlijk op
de dag van de beëindiging te verwijderen en het gehuurde, en de aan de Huurder
ter beschikking gestelde hulpmiddelen en faciliteiten en toebehoren, aan de
Verhuurder teruggegeven.
27.2. Indien het gehuurde niet tijdig is leeggemaakt, is Verhuurder gerechtigd, zonder
dat voorafgaande schriftelijke mededeling of goedkeuring nodig is, voor rekening
en risico van de Huurder in aanwezigheid van een notaris en/of deurwaarder het
gehuurde laten openen, de inhoud daarvan laten vaststellen en deze voor
rekening en risico van de Huurder, hetzij zelf in bewaring nemen, elders laten
bewaren, verkopen en/of vernietigen en het gehuurde voor rekening van de
Huurder laten herstellen.

28. Schade
28.1. De Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het
gehuurde en alle andere schade die de Verhuurder lijdt ten gevolge van enige
tekortkoming en/of (rechts)handeling van de Huurder.
28.2. De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen boetes en andere administratieve of
strafrechtelijke lasten die de Verhuurder worden opgelegd door instanties wegens
gedragingen of nalatigheden van de Huurder.
28.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of
goederen van de Huurder of derden, behoudens voor zover de Verhuurder
daarvoor op grond van dwingend recht daartoe verplicht is. De Huurder vrijwaart
de Verhuurder voor aanspraken van derden.
28.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het intreden en de gevolgen van zichtbare
en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan
het gehuurde deel uitmaakt en/of andere faciliteiten ten gevolge van het weer,
weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van
stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of
luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en
uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere
voorvallen van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de
leveringen en diensten.

29. Aanpassingen
29.1. Indien de Verhuurder het nodig acht om in op of aan het gehuurde, het gebouw of
het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of belendingen daarvan
onderhoud, herstel, vernieuwingen (waaronder extra voorzieningen en
wijzigingen begrepen), renovatie of andere werkzaamheden te (doen) verrichten
of indien deze nodig zijn in verband met (milieu)eisen of maatregelen van de
overheid of openbare nutsbedrijven, zal de Huurder die werkzaamheden en
maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige
schadevergoeding of verminder van betalingsverplichting of ontbinding van de
Huurovereenkomst te kunnen vorderen, ook al duurt een en ander langer dan 40
dagen. De Verhuurder zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel
mogelijk rekening houden met de belangen van de Huurder.

30. Diversen
30.1. De Huurder onderkent dat de Huurovereenkomst met de Verhuurder niet kan
worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in art.
7:600 e.v. BW.

31. Toegang
31.1. De Huurder is verplicht om met zijn persoonlijke HuurEenBox-toegangspas of
andere persoonlijke toegangsmethode (zoals een toegangscode) tot het
gehuurde, het gebouw of complex te betreden en te verlaten. Het is de Huurder
derhalve niet toegestaan het gehuurde, het gebouw of het complex te betreden of
te verlaten met een HuurEenBox-toegangspas of andere toegangsmethode(n)
van een andere Huurder en/of gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met een andere
Huurder door gebruik te maken van de andere Huurders HuurEenBox-
toegangspas of andere toegangsmethode(n).
31.2. Het is de Huurder niet toegestaan de persoonlijke HuurEenBox-toegangspas of
andere persoonlijke toegangsmethode (zoals een toegangscode) aan derden te
overhandigen, tenzij daarvan vooraf schriftelijke opgave is gedaan aan
Verhuurder.
31.3. Huurder kan het gehuurde, het gebouw en het complex betreden binnen de door
Verhuurder gehanteerde openingstijden. Verhuurder is gerechtigd om de
openingstijden te wijzigen. De openingstijden zijn een indicatie en kunnen door
omstandigheden wijzigen.

HOOFDSTUK 4 – AANHANGERS

De in dit hoofdstuk 4 “Aanhangers” opgenomen bepalingen zijn, naast de in hoofdstuk 1
“Algemene bepalingen” van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, van
toepassing indien een Huurder een Aanhanger huurt bij een Vestiging van HuurEenBox
en/of HuurEenBox al dan niet kosteloos een Aanhanger ter beschikking stelt aan een
Klant.

32. Algemeen

32.1. De voorwaarden van dit hoofdstuk “Aanhangers” en hoofdstuk 1 van deze
Voorwaarden zijn van toepassing op de Huurovereenkomst waarbij de Huurder
een Aanhanger huurt van Verhuurder en op iedere Overeenkomst waarbij
HuurEenBox al dan niet kosteloos een Aanhanger ter beschikking stelt aan een
Klant.
32.2. Indien een Aanhanger om niet ter beschikking wordt gesteld aan de Klant, is de
Aanhanger door HuurEenBox voor de afgesproken periode als vastgelegd in de
Overeenkomst aan de Klant in bruikleen gegeven.

33. Verplichtingen Klant
33.1. De Klant dient op zorgvuldige wijze met de Aanhanger om te gaan en ervoor te
zorgen dat de Aanhanger overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
33.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de Aanhanger
en dient deze schoon en in oorspronkelijke staat bij HuurEenBox in te leveren.
33.3. De Klant erkent de Aanhanger, zoals vermeld in de Huurovereenkomst dan wel in
de Overeenkomst waarbij de Aanhanger ter beschikking is gesteld, in goede staat
en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De Klant is verplicht om
voorafgaand aan het in gebruik nemen van de Aanhanger de vereiste
voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten, waaronder mede wordt
verstaan een controle van: banden, bandenspanning, verlichting, elektrische
bekabeling, de breekkabel, huif, koppeling, neuswiel, (hand)rem, aansluiting,
koppeling, zeilen, netten, sloten en (af)sluiting. Wat betreft de
voorbereidingshandelingen dient de Klant in ieder geval de onderstaande
instructies, naast andere instructies zoals de (mondeling) gegeven instructies van
het personeel van HuurEenBox, te volgen:
(a) plaats de Aanhanger boven de trekhaak;
(b) bevestig de koppeling aan de trekhaak;
(c) controleer of de Aanhanger goed is aangekoppeld;
(d) breekkabel/loskabel bevestigen aan de hulpkoppeling van het autodeel;
(e) verlichtingskabel aansluiten;
(f) neuswiel helemaal omhoog draaien;
(g) kentekenplaat plaatsen;
(h) controleer of de handrem vrij staat;
(i) controleer of alle verlichting werkt.
33.4. De Klant dient zelf te zorgen en in bezit te zijn van een geldige kentekenplaat ten
behoeve van de Aanhanger. De Klant dient zorg te dragen voor een deugdelijke
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig waaraan de
Aanhanger gekoppeld en/of voortbewogen wordt.
33.5. Het is de Klant niet toegestaan de Aanhanger met een hoger gewicht dan het
aangegeven maximale massa gewicht te beladen. De Klant is overeenkomstig de
toepasselijke wet- en regelgeving gehouden zorg te dragen dat:
(a) de lading of delen daarvan zodanig gezekerd zijn dat deze onder normale
verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge
uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van de Aanhanger kunnen vallen
(b) losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen
daarvan tijdens het rijden van de Aanhanger vallen, deugdelijk afgedekt en
gezekerd moeten zijn.
33.6. Het rijden met een disselslot is niet toegestaan.
33.7. De door Klant vervoerde lading is niet verzekerd. De Klant dient zelf zorg te
dragen voor een dergelijke verzekering.
33.8. De Klant dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruiker(s) de
Aanhanger gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of
lichamelijk ongeschikt is.
33.9. Het is de Klant zonder schriftelijke toestemming van HuurEenBox niet toegestaan
de Aanhanger ter beschikking te stellen aan een ander (rechts)persoon dan die
als de Klant is vermeld op de Huurovereenkomst en/of Overeenkomst waarbij de
Aanhanger ter beschikking is gesteld. Het is de Klant ook niet toegestaan de
Aanhanger zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HuurEenBox
weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
33.10. Indien en voor zover de Klant de Aanhanger (met schriftelijke toestemming van
HuurEenBox) aan een ander (rechts)persoon ter beschikking stelt, blijft de Klant
het aanspreekpunt van HuurEenBox en blijft de Klant aansprakelijk voor de
naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst en/of de
Overeenkomst waarbij de Aanhanger ter beschikking is gesteld.
33.11. Het is de Klant niet toegestaan de Aanhanger buiten de landsgrenzen van
Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
HuurEenBox.
33.12. In geval van schade of defecten aan de Aanhanger, is het de Klant niet
toegestaan de Aanhanger te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van
de schade van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Indien
de Klant toch gebruik maakt van de Aanhanger is de Klant aansprakelijk voor de
volledige schade aan de Aanhanger.
33.13. In geval van voor de Klant kenbare of waarneembare defecten, schade aan of
met de Aanhanger toegebracht of vermissing van de Aanhanger, is de Klant
verplicht:
(a) hier zo spoedig mogelijk bij HuurEenBox te melden;
(b) de instructies van HuurEenBox op te volgen;
(c) gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de
gebeurtenis betrekking hebben aan HuurEenBox of diens verzekeraar te
verstrekken;
(d) de Aanhanger niet achter te laten zonder het tegen het risico van
beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
(e) HuurEenBox en de door HuurEenBox aangewezen personen alle
gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding
van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
33.14. Bij ongevallen, beschadigingen of vermissing is de Klant voorts verplicht:
(a) onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de
politie ter plaatse;
(b) niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend
schadeaangifteformulier aan HuurEenBox over te leggen;
(c) zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
33.15. Het is de Klant niet toegestaan de Aanhanger zonder uitdrukkelijke toestemming
van HuurEenBox enige verandering aan/op de Aanhanger aan te brengen.

34. Aansprakelijkheid van de Klant voor Schade
34.1. Indien tussen Partijen geen schadebeschrijving van de Aanhanger is opgemaakt,
wordt de Klant verondersteld de Aanhanger in onbeschadigde toestand te
hebben ontvangen.
34.2. De Klant is verplicht om alle schade ontstaan aan de Aanhanger per
ommegaande na constatering dan wel uiterlijk bij retourneren van de Aanhanger
te melden aan HuurEenBox. De Klant is aansprakelijk voor alle door HuurEenBox
geleden schade. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor alle gemaakte en te
maken kosten door HuurEenBox, zoals maar niet uitsluitend juridische kosten,
buitengerechtelijke kosten en reparatiekosten.
34.3. De Klant dient HuurEenBox zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur
nadien te informeren over:
(a) het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de
Aanhanger ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
(b) defect raken van de Aanhanger;
(c) vermissing van of anderszins verlies van de macht over de Aanhanger,
onderdelen en toebehoren daarvan;
(d) beslaglegging op de Aanhanger en/of over andere omstandigheden
waarover HuurEenBox redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
34.4. Bij schade aan de Aanhanger tijdens de Huurperiode of periode waarin de
Aanhanger ter beschikking is gesteld aan de Klant bedraagt het eigen risico van
de Klant € 500,-, tenzij:
(a) de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen door de Klant in
strijd met enige bepaling of verplichting uit deze Voorwaarden of anders
daarmee verband houdt;
(b) de schade is ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Aanhanger op
onverhard terrein, gebruik van de Aanhanger op terrein waarvoor de
Aanhanger kennelijk niet geschikt is en/of terrein waarvan de Klant ter
kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
(c) de Aanhanger door de Klant aan een derde is (weder)verhuurd of
anderszins in gebruik is gegeven, ongeacht of de Klant daarin heeft
ingestemd;
(d) de schade is ontstaan doordat de Huurder de instructief van HuurEenBox
niet heeft opgevolgd;
(e) de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering, andere wijze van
wegneming van de Aanhanger of andere wederrechtelijke vervreemding
van de Aanhanger en de Klant het bij de Aanhanger behorende disselslot
niet bij HuurEenBox heeft ingeleverd;
(f) de Klant enige handeling verricht of heeft verricht die als strafbaar valt te
kwalificeren.
34.5. Indien de schade is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in
artikel 34.4, dan is de Klant volledig aansprakelijk voor de schade van
HuurEenBox.
34.6. Indien door een ongeval schade aan de Aanhanger is toegebracht en voor zover
er sprake is van enige belading, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat er op
korte termijn een weeg- en/of beladingsrapport door de politie wordt opgemaakt.
Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft
plaatsgevonden, wordt de Aanhanger vermoed overbeladen en/of verkeerd
beladen te zijn door de Klant. De Klant is gehouden de hierdoor geleden schade
door HuurEenBox te vergoeden.
34.7. In afwijking van het in artikel 34.4 genoemde eigen risico, geldt een hoog eigen
risico van EUR 1.500,- in geval van bovenhoofdse schade.
34.8. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de Aanhanger tijdens de periode
van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal
dagen gemoeid met herstel of vervanging van de Aanhanger, vermenigvuldigd
met de daghuurprijs.
34.9. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de
Aanhanger voor rekening van de Klant, tenzij Partijen anders overeenkomen.

35. Aflevering en teruggave
35.1. Indien de Aanhanger niet binnen de Huurperiode dan wel periode waarin die ter
beschikking is gesteld bij HuurEenBox is ingeleverd, wordt dit aangemerkt als
diefstal. HuurEenBox heeft op dat moment direct het recht tot onmiddellijke
terugname van de Aanhanger, waarbij de Huurovereenkomst dan wel in de
Overeenkomst waarbij de Aanhanger ter beschikking is gesteld tot het moment
van terugname wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden. HuurEenBox is
gerechtigd om in een zodanig geval de dagprijs met een bedrag van € 25,- te
verhogen dan wel in geval de Aanhanger ter beschikking is gesteld voornoemd
bedrag in rekening te brengen aan de Klant en de Klant is gehouden dit bedrag te
voldoen. De Klant blijft aansprakelijk voor de door HuurEenBox geleden schade
en gemaakte kosten.
35.2. De Klant dient de Aanhanger bij de Vestiging die in de Huurovereenkomst dan
wel Overeenkomst waarbij de Aanhanger ter beschikking is gesteld vermeld staat
of waar de Klant de Aanhanger heeft opgehaald, in te leveren.
35.3. Slechts na (schriftelijke) toestemming van HuurEenBox is het de Klant
toegestaan om de Aanhanger buiten de openingstijden van HuurEenBox terug te
brengen en/of de Huurperiode of periode van beschikbaarstelling te verlengen.
35.4. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de
Aanhanger. De Huurperiode en/of periode van beschikbaarstelling eindigt op het
moment dat de Aanhanger door HuurEenBox is geïnspecteerd of heeft laten
inspecteren. Dit laatste geldt ook indien de Klant de Aanhanger buiten de
openingstijden van HuurEenBox terugbrengt.

36. Waarborgsom en betaling
36.1. Voor aanvang van de Huurperiode en/of periode van beschikbaarstelling moet de
Klant een waarborgsom betalen.
36.2. De waarborgsom wordt terugbetaald zodra de Aanhanger zonder enige schade is
ingeleverd. Mocht na retourneren van de Aanhanger blijken dat deze beschadigd
is, zonder dat de Klant dat heeft gemeld, is de Klant onverminderd aansprakelijk
voor deze schade.
36.3. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huurprijs voorafgaand
aan de Huurperiode te geschieden. Bij niet-betaling krijgt de Huurder de
Aanhanger niet mee. Indien de Huurder en HuurEenBox zijn overeengekomen
dat Huurder achteraf mag betalen, dient de Huurder de huurprijs per
ommegaande te betalen na terugbrengen.
36.4. Indien de Aanhanger wordt ingeleverd voor het einde van de Huurperiode vindt in
geval van vooruitbetaling geen restitutie plaats voor niet gebruikte huurdagen
en/of -uren.

37. Annuleren
37.1. Mocht de Klant een reservering van de Aanvanger annuleren, zijn daar de
volgende regels op van toepassing:
(a) Tot 24 uur voor aanvang van de Huurperiode en/of periode van
beschikbaarstelling kan de Klant kosteloos annuleren;
(b) Vanaf 24 uur tot 3 uur voor aanvang van de Huurperiode en/of periode van
beschikbaarstelling is de Klant bij annulering 50% van het (normaal
geldende) huurbedrag als annuleringskosten verschuldigd;
(c) Vanaf 3 uur voor aanvang van de Huurperiode en/of periode van
beschikbaarstelling of in geval van ‘no show’ is de Klant het gehele
(normaal geldende) huurbedrag verschuldigd;
(d) Indien de Klant vooruit heeft betaald en de Klant annuleert uiterlijk tot 24
uur voor aanvang van de Huurperiode en/of periode van
beschikbaarstelling, wordt het volledig vooruitbetaalde bedrag binnen 5
werkdagen teruggestort op de rekening van de Klant.

38. Beslag
38.1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de Aanhanger, blijft
de Klant gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de Huurovereenkomst
en/of Overeenkomst van beschikbaarstelling, waaronder die tot betaling van de
huurprijs, tot het moment waarop de Aanhanger vrij van beslagen weer in bezit
van HuurEenBox is. De Klant is gehouden HuurEenBox te vrijwaren voor alle uit
het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.
38.2. De Klant is gehouden om, indien administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op
de Aanhanger wordt gelegd, de beslaglegger te informeren dat de Aanhanger
eigendom is van HuurEenBox. Voorts dient de Klant HuurEenBox onverwijld te
informeren over het gelegde beslag. De Klant dient geheel voor eigen rekening
en risico, al dan niet in rechte, verweer te voeren tegen het beslag op de
Aanhanger en het beslag te laten opheffen.

39. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
39.1. Voor rekening van de Klant zijn alle sancties en andere maatregelen en de
gevolgen daarvan die van overheidswege zijn opgelegd die in verband met of
voortvloeien uit het ter beschikking hebben dan wel gebruiken van de Aanhanger
door de Klant, zoals maar niet uitsluitend boetes en bekeuringen, tenzij deze
verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur, de ter beschikking
stelling en/of het gebruik reeds aanwezig was.
39.2. Indien deze sancties en/of maatregelen aan HuurEenBox worden opgelegd, is de
Klant gehouden op eerste verzoek HuurEenBox te vrijwaren, waarbij de Klant
aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt,
conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten.
39.3. Indien de Klant in verband met enige gedraging of nalaten van de Klant, zoals
een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is de Klant
gehouden de daarmee gepaarde kosten te vergoeden, met een minimum van €
25,- (excl. BTW).
39.4. Indien HuurEenBox inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de
identiteit van de persoon die op enig moment de Aanhanger heeft gebruikt, dient
de Klant in verband daarmee gestelde vragen van HuurEenBox zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.

40. Aansprakelijkheid HuurEenBox
40.1. HuurEenBox is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed
functioneren van de Aanhanger.

 

Vragen?

Bel ons op 085 05 13 201