Huureenbox

algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN HUUREENBOX HUUROVEREENKOMST

Artikel 1 - Staat en oplevering van het gehuurde

 1. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in de bij deze overeenkomst behorende waargemerkte omschrijving niet zijn uitgezonderd.
 2. De klant verklaart dat het gehuurde in goede staat en zonder gebreken door Huureenbox is opgeleverd. De klant is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden en het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in diezelfde staat, geheel ontruimd en behoorlijk schoongemaakt aan Huureenbox op te leveren.
 3. De klant is verplicht bij beëindiging van de huurovereenkomst alle zaken die door hem in, aan, of op het gehuurde zijn aangebracht of van voorgaande klant zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen.
 4. Alle zaken waarvan de klant kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten, kunnen door Huureenbox zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds op kosten van de klant worden verwijderd.
 5. Huureenbox heeft het recht op haar kosten de klant een ander huurobject aan te wijzen en de klant is verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 2 – Gebruik
 1. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als opslagruimte. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huureenbox een andere bestemming aan het gehuurde te geven.
 2. Het is de klant verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor Huureenbox de gedaante, het uiterlijk of de inrichting van het gehuurde te wijzigen.
 3. De klant is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, plaatselijke verordening, voorschrift van overheid, nutsbedrijven, verzekeraars, het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek en andere tot het afgeven van benodigde certificaten bevoegde instanties. Eveneens dient de klant de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement onverkort na te leven.
 4. De klant mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Hij zal ervoor zorgdragen dat de vanwege hem aanwezige derden dat evenmin doen.
 5. De klant is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of op redelijkerwijs kan ontstaan en is gehouden passende voorzorgsmaatregelen hiertegen te treffen.
  Het is de klant niet toegestaan:
  a) In het gehuurde toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have dan wel uit misdrijf verkregen zaken op te slaan of te laten verblijven;
  b) In het gehuurde criminele activiteiten te bezigen;
  c) In het gehuurde juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op te slaan of te laten verblijven;
  d) In het gehuurde elektrische apparaten te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HuurEenBox;
  e) Vanuit het gehuurde enige commerciële activiteiten uit te oefenen als verkoop of verhuur van goederen of het verlenen dan wel aanbieden van diensten;
  f) Het gehuurde te gebruiken als werkplaats;
  g) Het adres van het gehuurde te gebruiken of te laten registreren als zijnde verblijfs-, handels- of vestigingsadres;
  h) In het gehuurde een vloerbelasting van 500 kg/m² te overschrijden.
 6. De klant is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. De klant dient Huureenbox terstond op de hoogte te stellen van eventuele opgetreden schade.
 7. Het is de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huureenbox, niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijke onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.
 8. De klant is gehouden vervoermiddelen alleen te stallen op de daartoe bestemde plaatsen.
 9. De klant is verplicht brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde en in het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt te allen tijde vrij te houden.
 10. De klant dient het gehuurde door middel van een bij Huureenbox te kopen slot op deugdelijke wijze af te sluiten. Het is niet toegestaan een extra slot te plaatsen.
 11. Huureenbox is bevoegd van de klant te verlangen dat bepaalde door de klant opgeslagen zaken om hem moverende redenen door en op kosten van Huureenbox worden verwijderd.
 12. De klant is gehouden alle vanwege de Huureenbox uitgevaardigde en uit te vaardigen reglementen en aanwijzingen na te leven en op te volgen.


Artikel 3 - Huurprijs en huurprijswijziging

 1. De minimale huurtermijn bedraagt één maand, tenzij anders overeengekomen, zie artikel 3.1 van de huurovereenkomst.
 2. De overeengekomen huurprijs is aangegeven op de Huureenbox-huurovereenkomst onder de omschrijving “maandelijkse huur”.
 3. Huureenbox heeft het recht de huurprijs te verhogen. De huurprijsverhoging is niet eerder van toepassing dan 30 dagen nadat Huureenbox dit aan de klant schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 4. De Klant accepteert de mogelijkheid tot aanpassing van de huurprijs behoudens de mogelijkheid van opzegging.
 5. Betaling zal maandelijks geschieden bij vooruitbetaling en wordt voldaan door middel van een automatische incasso van een bankrekening. Daartoe verleent de klant aan Huureenbox een onherroepelijke machtiging door ondertekening van het bijgevoegde model bij deze overeenkomst. De klant zal steeds voor voldoende saldo zorgdragen.
 6. Elke kortingsactie die door een medewerker van Huureenbox wordt aangeboden is eenmalig van toepassing. Een kortingsactie kan niet in combinatie met andere acties worden gebruikt.

Artikel 4 - Waarborg
 1. Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal de klant bij ondertekening van de huurovereenkomst aan Huureenbox een borgsom afgeven gelijk aan één maand huur. De klant heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom, noch op enige rentevergoeding.
 2. De klant is, zodra Huureenbox de waarborgsom heeft aangesproken, verplicht terstond een nieuwe waarborgsom te verstrekken dan wel de waarborgsom aan te vullen tot het hiervoor bedoelde bedrag van één maand huur.
 3. Partijen komen overeen dat de door de Klant in het gehuurde opgeslagen roerende zaken, mede dienen tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de klant uit de huurovereenkomst en dat Huureenbox op die zaken een retentierecht mag uitoefenen in geval van een tekortkoming van de klant.

Artikel 5 - Onderhoud, reparaties, verzekering en lasten
 1. Alle door normaal gebruik ontstane onderhoud- en reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van Huureenbox.
 2. Voor alle schade in enig verband staande met deze overeenkomst veroorzaakt door de klant of door derden, die hem vergezellen of anderszins zich met of namens hem op het terrein van Huureenbox bevinden, is de klant aansprakelijk. Hij zal Huureenbox vrijwaren tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden in verband met bovenvermelde aansprakelijkheid. Hij zal zich daartoe voldoende verzekeren en indien gevraagd, de polis ter inzage geven aan Huureenbox bij het aangaan van de huurovereenkomst.
 3. Indien in verband met de aard van de door de klant opgeslagen zaken voor het gehuurde, dan wel het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een hogere dan normale premie van brandverzekering voor opstal of inventaris en goederen aan Huureenbox of andere klanten van het gebouw of complex in rekening wordt gebracht, zal de klant het meerdere boven de normale premie aan Huureenbox of die andere klanten vergoeden. Huureenbox en andere Klanten zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie. Onder "normale premie" wordt verstaan de premie die Huureenbox of de klant, bij een te goeder naam en faam bekend staande, in Nederland gevestigde, assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, respectievelijk de aldaar aanwezige inventaris en goederen, tegen brand-, diefstal- en waterschaderisico op het moment direct voorafgaande aan het afsluiten van deze huurovereenkomst, alsmede - gedurende de duur van de huurovereenkomst. - elke aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of omvang van het verzekerde risico.

Artikel 6 - Tekortkoming van de Klant
 1. In geval van niet tijdige betaling van de huur is de klant zonder ingebrekestelling naast de huurpenningen en de wettelijke rente tevens administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van het onbetaalde bedrag zullen belopen, alsmede in geval van een procedure alle door Huureenbox gemaakte proceskosten, ook voor zover die proceskosten uitstijgen boven de proceskostenveroordeling verschuldigd.
 2. Indien de klant een huurachterstand heeft van drie maanden of meer, te rekenen vanaf de dag van de te vervallen huurtermijnen, de klant van rechtswege in verzuim treedt en de klant de verhuurder toestemming verleend om de zich in de opslagruimte bevindende roerende, na opening van de opslagruimte deze door de verhuurder naar een andere locatie te verplaatsen. Tevens is de verhuurder gemachtigd voor rekening van de klant, in aanwezigheid van een notaris of deurwaarder, de inhoud van de opslagruimte te laten vaststellen en deze voor rekening en risico van de klant blijft, hetzij zelf in bewaring te nemen, dan wel elders te laten bewaren. Indien de klant niet binnen een maand na opening en verplaatsing van de roerende zaken zijn roerende zaken opeist, de klant de verhuurder toestemming verleend deze te vernietigen.
 3. Indien er sprake is van enig verzuim op grond van de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en huishoudelijk reglement zijdens de klant heeft Huureenbox het recht om het gehuurde af te sluiten door middel van een extra slot waarvan alleen Huureenbox de sleutel bezit. Tevens is Huureenbox gerechtigd de toegangscode tot het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt ongedaan te maken. De klant zal nadien nog slechts toegang tot het gehuurde kunnen verkrijgen door alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7 – Ontbinding
 1. Indien de klant: de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet; enige andere bepaling van de huurovereenkomst niet nakomt; enige voorwaarde, verbonden aan een door Huureenbox verleende toestemming, niet in acht neemt; heeft Huureenbox het recht de huurovereenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf, indien de wet dat vereist. De klant zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.
 2. De klant is gehouden om aan Huureenbox te vergoeden alle schade, kosten en interesten als gevolg van een in lid 1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling. Tot die schade worden in ieder geval gerekend de huurprijs, de eventuele omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, de kosten van wederverhuur alsmede alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door Huureenbox getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in lid 1 vermeld.
 3. Door de bepalingen onder lid 1 en 2 wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van Huureenbox om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn rechten zoals hiervoor in lid 2 opgenomen.
 4. Bij expiratie van de huurovereenkomst van rechtswege of door opzegging, is de klant verplicht de opgeslagen zaken te verwijderen vóór of uiterlijk op de datum van expiratie.
  Huureenbox is bevoegd om, indien de huurprijs niet uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de maand waarin de huurprijs betaald moet worden, de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door schriftelijke mededeling aan de huurder.
 5. Ontruiming van het gehuurde bij einde huurovereenkomst. Bij het einde van de huurovereenkomst zal de huurder uiterlijk op de laatste werkdag waarop de huurovereenkomst nog van kracht is, het gehuurde leeg maken en de door de Huureenbox aan de huurder ter beschikking gestelde hulpmiddelen teruggeven.
 6. Indien het gehuurde niet tijdig is leeggemaakt, kan Huureenbox voor rekening van de huurder in aanwezigheid van een notaris of deurwaarder het gehuurde laten openen, de inhoud daarvan laten vaststellen en deze voor rekening en risico van de huurder, hetzij zelf in bewaring nemen dan wel elders laten bewaren, en het gehuurde voor rekening van huurder laten herstellen.

Artikel 8 – Schade
 1. De klant is jegens Huureenbox aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tenzij de klant bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 2. De klant vrijwaart Huureenbox tegen boetes die Huureenbox worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de klant.
 3. Huureenbox is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden - en de klant vrijwaart Huureenbox voor aanspraken van derden ter zake - door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van Huureenbox ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
 4. Huureenbox is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, tenzij in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid van Huureenbox dienaangaande.

Artikel 9 - Beveiliging en toegangscontrole
Huureenbox heeft het recht de door bewaking- en toegangscontrolesystemen opgeslagen informatie te gebruiken teneinde te bepalen of de klant zijn verplichtingen en het huishoudelijk reglement naleeft.
Bij overtreding heeft Huureenbox het recht het huurcontract direct te beëindigen. In geval van schade kan een aansprakelijkheidsstelling volgen.

Artikel 10 - Aanpassingen
Indien Huureenbox het nodig oordeelt in, op of aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendigen onderhoud, herstel, vernieuwingen, waaronder extra voorzieningen en wijzingen begrepen, renovatie of andere werkzaamheden te (doen) verrichten of indien deze nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal de klant die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van betalingsverplichting of ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen, ook al duurt het een en ander langer dan 40 dagen. Huureenbox zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de klant.

Artikel 11 – Diversen
 1. Huureenbox en door hem aan te wijzen derden zullen te allen tijde na behoorlijke voorafgaande aankondiging aan de klant en in overleg met de klant het recht hebben het gehuurde van binnen en van buiten te bezichtigen en te inspecteren. Er is geen toestemming of kennisgeving vereist in noodgevallen.
 2. Huureenbox en door hem aan te wijzen derden zullen, ten behoeve van de algehele veiligheid en ter controle op naleving van de overkomst, steekproefsgewijs het gehuurde van binnen en van buiten bezichtigen en inspecteren. De klant verleent hierbij het recht aan Huureenbox om het gehuurde onmiddellijk na aankondiging van voornoemde bezichtiging en inspectie, met een extra slot af te sluiten. Het gehuurde zal in overleg - en samen met de klant op eerste gelegenheid van de klant worden bezichtigd en geïnspecteerd.
 3. Indien verscheidene (natuurlijke- of rechts) personen zich als de klant hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Huureenbox aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Opzegging van de huurovereenkomst dient aan respectievelijk door elk van deze personen te worden gedaan wil zij geldig zijn en effect hebben.
 4. Huureenbox heeft steeds de bevoegdheid een beheerder aan te stellen aan wie de klant alle uit deze huurovereenkomst voortvloeiende betalingen zal hebben te verrichten en met wie de klant zich over alle aangelegenheden ter zake van de huurovereenkomst zal hebben te verstaan een en ander zolang Huureenbox niet anders aan de klant zal hebben bericht.
 5. Vanaf ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van Huureenbox aan de klant in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst gericht aan het adres van de klant. De klant is verplicht Huureenbox schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen. Voor het geval de klant het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan Huureenbox, geldt het adres van het gehuurde als domicilie van de klant.
 6. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst met Huureenbox kan worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in art. 7:600 BW

Artikel 12 - Toegang
 1. De klant is verplicht met zijn persoonlijke Huureenbox toegangspas het gebouw of complex te betreden en te verlaten. Het is de klant derhalve niet toegestaan het gebouw of complex te betreden of te verlaten gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met een andere klant en diens Huureenbox toegangspas.
 2. Het is de klant niet toegestaan de Huureenbox pas aan derden te overhandigen, tenzij daarvan vooraf schriftelijke opgave is gedaan aan Huureenbox.
 3. Huureenbox garandeert de klant toegang tot het gehuurde zeven dagen per week vanaf 06.00 uur tot 23.00 uur. Huureenbox is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een tijdelijke technische storing die de toegang verhindert.
 4. Huureenbox is gerechtigd de openingstijden te wijzigen. Huureenbox zal voorafgaande aan wijziging van de openingstijden tijdig in overleg met de klant treden.

Artikel 13 – Omzetbelasting.
 1. Dit artikel is niet van toepassing voor particulieren.
 2. Dit artikel is van toepassing op huurders die zich kwalificeren als ondernemer voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en het gehuurde zullen gebruiken voor prestaties waarvoor zij minimaal 90% aftrekrecht kunnen doen gelden
 3. Voor de in artikel 13.2 genoemde huurders is omzetbelasting verschuldigd.

Artikel 14 – Mededelingsplicht.
 1. Op de klant rust een mededelingsplicht, welke er voor zorgt dat, indien de klant van een bij de verhuurder bekend adres vertrekt, de verhuurder hiervan in kennis stelt en het nieuwe woon en verblijfsadres meldt.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Geschillen ter zake deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

Artikel 16 – Slotbepaling
Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Vragen?

Bel ons op 085 05 13 201